XVideos影库

XVideos影库

上九味,以清酒七升,水八升,先煮八味取三升,去滓纳胶,烊化消尽,温服一升,日三服,一名复脉汤。无论呕吐如何之剧,未有不止者。

在奉天曾治一人,年近三旬,癫狂失心,屡经中、西医治疗,四载分毫无效。故凡心胃胁腹肢体关节诸疼痛皆能治之。

久之月信必至,盖鸡内金生用,为通月信最要之药,而多用又恐稍损气分,故又多用山药至四两,以培气分也。药力歇后,而喘仍如故。

其脉左部洪长有力,自言脑疼彻目,目疼彻脑,且时觉眩晕,难堪之情莫可名状。其余虽皆可用,然究宜先以白虎汤或白虎加人参汤代承气,即不能完全治愈,后再用承气时亦易奏效也。

至今半夏浸剂,遂为一种之镇呕剂,先行于医科大学,次及于各病院与医家。后又见常德张拱端所着《伤寒论会参》,亦谓修园之言诚然,且谓余治一人,服药后下利苦烦,又喜哈哈,似癫非癫,数时病愈,亦与此节烦利自愈一例也。

谓冬不藏精之人,若因肾虚而寒入肾中,当即成少阴伤寒,为直中真阴之剧证,何能迟至春令而始成温病?用龙骨者用其粘涩,诚不如用其吸收也。

Leave a Reply